top of page
No Norms, No Rules @Nina Nikolikj
Без норми, без правила

Во Без норми, без правила, љубовниот триаголник е „расплеткан“ низ динамична танцова игра на три полиња - во три простории на Културниот центар ЦК. 

bottom of page